งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นางอัจฉราวดี กำมุขโช

Mrs.Atcharavadee  Kummukso

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1336

E-mail : Plan46@hotmail.com


นายคมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ

Mr.Komrat Lupreechasate

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1349

E-mail : Kom805@hotmail.com

นายทศพล พันทุม

Mr.Tossapol Pantoom

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1349

E-mail : porpor3333@hotmail.com

 


นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์ศรี

Miss.Jamjun  Chansri

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1349

E-mail : Jamjun.c@msu.ac.th

นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ

Mrs. Premrudee Wannasutta

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1256

E-mail : premrudee.w@msu.ac.th