กลุ่มงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

งานคลังข้อมูล

นางนันทรัตน์ จำปาแดง

Mrs.Nantharat  Champadaeng

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1335

E-mail : nuntarat.j@msu.ac.th

นางพิมพ์พร พรรณศรี

Mrs.Pimporn  Punnasri

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1336

E-mail : Applepimporn@gmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม

Miss.JUTARAT THONGHOM

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1335

E-mail : jutarat.thon@msu.ac.th

นางอัจฉราวดี กำมุขโช

Mrs.Atcharavadee  Kummukso

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1336

E-mail : Plan46@hotmail.com

นางกานต์พิชชา สายสิงห์

Mrs.Kanpitcha Saiysing

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : Ople3323@hotmail.com

​งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์

Mr.Suchat Kanyaprasit

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Suchat.ka@msu.ac.th

นายอนุรักษ์ สุระขันตี

Mr.Anurak Surakhantee

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Anurak.s@msu.ac.th

นายอัครรินทร์ บุปผา

Mr.Akkharin Bubpa

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Akkharin.b@msu.ac.th

นายธนดล สิงขรอาสน์

Mr.Thanadol Singkhornart

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Thanadol.sin@msu.ac.th