กลุ่มงานกลยุทธ์สถาบัน

งานนโยบายและแผน

นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

Miss.Sirima  Srisupap

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378 E-mail : Sirima.s@msu.ac.th

งานพัฒนาระบบราชการ

นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

Mrs.Chamchan Lupreechasate

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : Jwangpan@gmail.com

งานอัตรากำลัง

นายไกรษร อุทัยแสง

Mr.Kraisorn  U-thaisang

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378 E-mail : bnn18@hotmail.com

​งานบริหารความเสี่ยง

นางวาสนา อุทัยแสง

Mrs.Wassana U-thaisang

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : Honest_020478@hotmail.com