ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

Asst. Prof. Dr. Monrodee Chaowarat

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 E-mail : monrodee.c@msu.ac.th

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

Miss.Phanomporn Patchawong

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 E-mail : phanomporn.p@msu.ac.th