ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

          ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องด้านอัตรากำลังเพื่อบรรจุวาระการประชุมดังกล่าวให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลัง ( ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ )  ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว 0605.1(4)/ว 1989 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 และส่งหนังสือพร้อมรายการเอกสารประกอบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันประชุม โดยเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน www.plan.msu.ac.th/

ว 2089 หนังสือแจ้งเวียนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ติดต่อ/สอบถาม โทร. 1235 ⇐