ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    เพื่อให้การบริหารกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น  โดยสรุปขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลัง  6 เรื่อง  ดังนี้

1. การขออัตราใหม่

2. การขอใช้อัตราเดิมเพื่อสรรหาคัดเลือก

3. การขอเปลี่ยนงบประมาณการจ้าง

4. การขอเปลี่ยนตำแหน่ง/เปลี่ยนระดับตำแหน่ง/ตัดโอนตำแหน่ง

5. การเทียบประสบการณ์

6. การลาศึกษาต่อ/การขยายเวลาศึกษาต่อ

    ทั้งนี้ ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องข้างต้น ขอให้คณะ/หน่วยงานตรวจสอบรายการเอกสาร (Check List) ที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย ( ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลังฯ )

1)  ว 1989 หนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

2)  รายการเอกสารประกอบ (Check List)

1. Check List การขออัตราใหม่

2. Check List การขอใช้อัตรา

3. Check List การขอเปลี่ยนงบประมาณ

4. Check List การขอเปลี่ยนตำแหน่ง-ตัดโอนตำแหน่ง

5. Check List การขอเทียบประสบการณ์

6. Check List การขอลาศึกษาต่อ-ขยายเวลาศึกษาต่อ

3)  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตาม Check List

การขออัตราใหม่

1. แบบฟอร์มรายละเอียดภาระงานของอาจารย์ (สายวิชาการ)

2. แบบฟอร์มการคิดภาระงานตำแหน่งสายสนับสนุน

3. แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 1 กรณีภารกิจวิชาการ และ/หรือบริหาร)

4. แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 2 กรณีการจ้างเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย)

5. แบบประเมินพนักงาน ประเภทพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 1 กรณีภารกิจวิชาการ และ/หรือบริหาร)

6. แบบประเมินพนักงาน ประเภทพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 2 กรณีการจ้างเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย)

การขอใช้อัตรา

1. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการขอใช้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย หรือการจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ก.บ.ม. 4/2559)

2. แบบฟอร์ม ข้อมูลประกอบการขอใช้อัตรากำลังในตำแหน่งว่างของลูกจ้างชั่วคราว

3. แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 1 กรณีภารกิจวิชาการ และ/หรือบริหาร)

4. แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 2 กรณีการจ้างเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย)

5. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุเพื่อคัดเลือกตัวบุคคล (ก.บ.ม. 8/2557)

6. เกณฑ์การรับพนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (สอนระดับปริญญา)

7. เกณฑ์การรับพนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ (สอนต่ำกว่าปริญญา)

การขอเปลี่ยนงบประมาณการจ้าง

แบบประเมินพนักงาน กรณี การขอเปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณการจ้าง

การขอเปลี่ยนตำแหน่ง

ข้อมูลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง (ก.บ.ม. 15/2559)

⇒⇒ ติดต่อ/สอบถาม โทร. 1235 ⇐⇐