เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ-อัตรากำลัง และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย

ตามที่กองแผนงาน ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แนวทางการบริหารอัตรากำลัง รวมถึงทิศทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม B413 สำนักคอมพิวเตอร์ จึงใคร่ขอเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ตามสมควร

1.Powerpoint มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 2565

2.Powerpoint การบริหารอัตรากำลัง

3.Powerpoint ทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทศาสตร์ —