ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองสำนักเลขานุการคณะ-หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองสำนักเลขานุการคณะ-หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองอธิการฝ่ายบริหารและนโยบาย เป็นประธานที่ประชุมออนไลน์ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบคำรับรองคณะ-หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 09.00-12.00 น