คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564