เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. เอกสารชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  2. เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  4. สรุปประเด็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน