พิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. กองแผนงานจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อดีดผู้อำนวยการกองแผนงานและนางสาวพนมพร ปัจจวงษ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองแผนงานปัจจุบัน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย เป็นประธานและสักขีพยานในการส่งมอบงานครั้งนี้ พร้อมกับบุคลากรกองแผนงาน ที่ได้แสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน