ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

งานงบประมาณและงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ได้ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อนโยบายและให้ระบบมัประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
เวลา 09.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม