กองแผนงานประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองแผนงานได้จัดประชุม
คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล เป็นประธานที่การประชุม
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม