ประชุมรายงานผลการดำเนินการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP MSU

กองแผนงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ประชุมรายงานผลการดำเนินการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP MSU
โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม