เอกสารแนบตัวชี้วัด ITA ปี 2563 กองแผนงาน

เอกสารแนบตัวชี้วัด ITA ปี 2563 กองแผนงาน

               แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562

               รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ฉบับปรับปรุง กันยายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 6 เดือน ) (1 ตุลาคม  2562 –  31 มีนาคม 2563)

               หนังสืองกลุ่มงานการประชุม กองกลาง ที่ อว 0605.1(1.2) เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

               รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ฉบับปรับปรุง กันยายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 6 เดือน ) (1 ตุลาคม  2562 –  31 มีนาคม 2563)

               รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               หนังสือ กองแผนงานที่ อว 0605.1(4)ว 952 เรื่อง การเผยแพร่รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

               แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 63

               ERM 2 ปี 63

              เอกสารหมาายเลข 1 บันทึกติดตาม 6 เดือน

              แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรม 6 ด. 63