เอกสารประกอบตัวชี้วัด 5.2.1 ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เอกสารประกอบตัวชี้วัด 5.2.1

ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

  1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานระบบ MIS แต่ละระบบ (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ)

  2. มีการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  3. มีการดำเนินงานในระบบ MIS ตามปฏิทินที่กำหนด

  4. มีการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ

  5. มีการตอบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ

  6. มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วัด (มมส) 5.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด