ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
- นโยบายและเป้าหมายคุณภาพ ISO 9001:2008
- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
- ประกาศการใช้แบบฟอร์มและเอกสาร ระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008
- คณะกรรมการ ISO 9001 : 2008
- ระเบียบปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2008
- คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการจากกองแผนงาน
- หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องร้องเรียน (Complaint Unit)
- แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนการรับบริการ
- แผนการดำเนินงาน ISO 9001 : 2008 กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ. 2555-2556
ระเบียบปฏิบัติงานระบบบริหารคุณภาพ (QP)

รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ประเภทเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้ Download
PN-MS-01
คู่มือบริหารจัดการระบบคุณภาพ
คู่มือบริหารจัดการระบบคุณภาพ
04
4 กรกฎาคม 2556
QP-PN-05-01
ระเบียบปฎิบัติงานการควบคุมและการบันทึกเอกสาร
ระเบียบปฎิบัติงาน
02
19 กรกฎาคม 2556
QP-PN-05-02
ระเบียบปฎิบัติงานการตรวจติดตามภายใน
ระเบียบปฎิบัติงาน
04
9 สิงหาคม 2556
QP-PN-05-03
ระเบียบปฎิบัติงานการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไขป้องกัน
ระเบียบปฎิบัติงาน
03
20 ธันวาคม 2556
QP-PN-05-04
ระเบียบปฎิบัติงานการพัฒนาบุคคลากร
ระเบียบปฎิบัติงาน
04
9 สิงหาคม 2556
QP-PN-05-05
ระเบียบปฎิบัติงานการสื่อสารภายใน
ระเบียบปฎิบัติงาน
06
9 สิงหาคม 2556
QP-PN-01
ระเบียบปฎิบัติงานกลุ่มงานงบประมาณ
ระเบียบปฎิบัติงาน
04
20 ธันวาคม 2556
QP-PN-02
ระเบียบปฎิบัติงานกลุ่มงานกลยุทธ์สถาบัน
ระเบียบปฎิบัติงาน
03
1 สิงหาคม 2556
QP-PN-03
ระเบียบปฎิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ระเบียบปฎิบัติงาน
04
9 สิงหาคม 2556
QP-PN-04
ระเบียบปฎิบัติงานงานบริหารทั่วไป
ระเบียบปฎิบัติงาน
04
9 สิงหาคม 2556


แบบฟอร์มระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008

แบบฟอร์มกลุ่มงานงบประมาณ


ลำดับ
รหัสแบบฟอร์ม
ชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้ Download
1.
F-QP-PN-01-002
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
00
1 เมษายน 2554
2.
F-QP-PN-01-008
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายรายเดือนงบเงินอุดหนุน
00
1 เมษายน 2554
3.
F-QP-PN-01-009
แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้
00
1 เมษายน 2554
4.
F-QP-PN-01-017
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
00
1 เมษายน 2554
5.
F-QP-PN-01-020
แบบฟอร์มตรวจสอบรายรับจริง
00
1 เมษายน 2554
6.
F-QP-PN-01-021
แบบสรุปการหักสมทบคณะวิทยาศาสตร์
00
1 เมษายน 2554
7.
F-QP-PN-01-022
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี
00
1 เมษายน 2554

แบบฟอร์มกลุ่มงานกลยุทธ์สถาบัน

ลำดับ
รหัสแบบฟอร์ม
ชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้ Download
1.
F-QP-PN-02-001
แบบฟอร์ม Template แผนกลยุทธ์
00
1 เมษายน 2554
2.
F-QP-PN-02-002
แบบฟอร์มชี้แจงการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ในแผนหลักสูตรและแผนนิสิต
00
1 เมษายน 2554
3.
F-QP-PN-02-003
แบบฟอร์มขอจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00
1 เมษายน 2554
4.
F-QP-PN-02-004
แบบฟอร์มแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติอัตรากำลัง
00
1 เมษายน 2554
5.
F-QP-PN-02-005
แบบแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายวิชาการ)
00
1 เมษายน 2554
6.
F-QP-PN-02-006
แบบฟอร์มการคิดภาระงานประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน)
00
1 เมษายน 2554
7.
F-QP-PN-02-007
แบบเสนอขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญ
00
1 เมษายน 2554
8.
F-QP-PN-02-008
Proposal for a Specialist Employment
00
1 เมษายน 2554
9.
F-QP-PN-02-009
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
00
1 เมษายน 2554
10.
F-QP-PN-02-010
แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ปัจจุบัน
00
1 เมษายน 2554

แบบฟอร์มกลุ่มงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

ลำดับ
รหัสแบบฟอร์ม
ชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้ Download
1.
F-QP-PN-03-001
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้
00
1 เมษายน 2554
2.
F-QP-PN-03-002
แบบฟอร์มการส่งมอบงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
00
1 เมษายน 2554
3.
F-QP-PN-03-003
แบบฟอร์มขอแก้ไขระบบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
00
1 เมษายน 2554
4.
F-QP-PN-03-004
แบบฟอร์มประเมินผล
00
1 เมษายน 2554
5.
F-QP-PN-03-005
แบบฟอร์มการลงชื่อเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
00
1 เมษายน 2554
6.
F-QP-PN-03-006
แบบฟอร์มคำขอใช้บริการสารสนเทศกองแผนงาน
00
1 เมษายน 2554
7.
F-QP-PN-03-007
แบบฟอร์มการขอค้นข้อมูลสารสนเทศ
00
1 เมษายน 2554
8.
F-QP-PN-03-008
แบบฟอร์มการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00
18 กุมภาพันธ์ 2556
9.
F-QP-PN-03-009
แบบฟอร์มติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ
00
9 สิงหาคม 2556

แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ
รหัสแบบฟอร์ม
ชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้ Download
1.
F-QP-PN-04-001
ใบเบิกพัสดุกองแผนงาน
00
1 เมษายน 2554
2.
F-QP-PN-04-003
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ทำงาน
00
1 เมษายน 2554
3.
F-QP-PN-04-004
แบบชี้แจงการมาสาย/ขาดงาน/ไม่ลงเวลามา/ไม่ลงเวลากลับ
00
1 เมษายน 2554
4.
F-QP-PN-04-005
แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนการรับบริการ กองแผนงามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00
1 เมษายน 2554
5.
F-QP-PN-04-006
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ กองแผนงามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00
1 เมษายน 2554
6.
F-QP-PN-04-007
ทะเบียนบันทึกควบคุม ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00
1 เมษายน 2554
7.
F-QP-PN-04-008
รายการตรวจบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
00
1 เมษายน 2554
8.
F-QP-PN-04-009
แบบขอรับบริการซ่อมคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
00
1 เมษายน 2554
9.
F-QP-PN-04-011
แบบฟอร์มการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
00
1 กุมภาพันธ์ 2556
10.
F-QP-PN-04-012
ทะเบียนส่งเอกสารกองแผนงาน
00
1 กุมภาพันธ์ 2556
11.
F-QP-PN-04-013
ทะเบียนหนังสือเข้ากองแผนงาน
00
1 กุมภาพันธ์ 2556