ระบบสารสนเทศ
Download


Social Network
 
ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์เดิม
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา

การบริหารเสี่ยงและควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


 

นโยบาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการ

คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน

คู่มือ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองแผนงาน

 


 

 

 Update : 26 กรกฏาคม 2556
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4240, ภายใน 1330, 1335, 1336, 1349, 1246
โทรสาร 0-4375-4240
Contact Webmaster : planmsu@gmail.com
Website V.3     
QRCode ด้วย Copyright © 2552