ระบบสารสนเทศ
 
ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์เดิม
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา

แจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ -ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน...  (20 พฤศจิกายน 2560, 17:01 น.)
ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลัง  (6 พฤศจิกายน 2560, 09:00 น.)
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (19 ตุลาคม 2560, 13:50 น.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ...  (16 ตุลาคม 2560, 16:40 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (11 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อด้านการวางแผนและพัฒนา...  (18 ตุลาคม 2560, 09:11 น.)
ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (5 ตุลาคม 2560, 13:43 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2560 กองแผนงาน (สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
ทั้งหมด >>
แจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ -ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน...  (20 พฤศจิกายน 2560, 17:01 น.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (19 ตุลาคม 2560, 13:50 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (11 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
เล่มงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (28 กันยายน 2560, 11:17 น.)
เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ) ประจำปี...  (20 กันยายน 2560, 14:11 น.)
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (24 สิงหาคม 2560, 12:01 น.)
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (24 สิงหาคม 2560, 10:05 น.)
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (7 เมษายน 2560, 13:39 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่า...  (24 เมษายน 2560, 10:56 น.)
ทั้งหมด >>
แจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ -ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน...  (20 พฤศจิกายน 2560, 17:01 น.)
ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลัง  (6 พฤศจิกายน 2560, 09:00 น.)
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (19 ตุลาคม 2560, 13:50 น.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ...  (16 ตุลาคม 2560, 16:40 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (11 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อด้านการวางแผนและพัฒนา...  (18 ตุลาคม 2560, 09:11 น.)
ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (5 ตุลาคม 2560, 13:43 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2560 กองแผนงาน (สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
ทั้งหมด >>
ปฏิทินการขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (2 ตุลาคม 2560, 14:41 น.)
การดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง หน่วยงานส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 กันยายน 2560, 15:20 น.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ...  (11 สิงหาคม 2560, 11:05 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประม...  (28 มิถุนายน 2560, 12:50 น.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (8 มิถุนายน 2560, 09:01 น.)
นโยบาย หลักเกณฑ์และการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (20 มีนาคม 2560, 13:58 น.)
การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบั...  (26 มกราคม 2560, 13:54 น.)
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภา...  (4 มกราคม 2560, 15:27 น.)
การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ...  (15 ธันวาคม 2559, 10:13 น.)
ทั้งหมด >>
แจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ -ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน...  (20 พฤศจิกายน 2560, 17:01 น.)
ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลัง  (6 พฤศจิกายน 2560, 09:00 น.)
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (19 ตุลาคม 2560, 13:50 น.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ...  (16 ตุลาคม 2560, 16:40 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (11 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อด้านการวางแผนและพัฒนา...  (18 ตุลาคม 2560, 09:11 น.)
ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (5 ตุลาคม 2560, 13:43 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2560 กองแผนงาน (สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
ทั้งหมด >>
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2560 กองแผนงาน (สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี กองแผนงาน (สำหรับบุคลากร กองแผนงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:12 น.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (21 กันยายน 2560, 15:48 น.)
รายงานผลการสำรวจความคาดหวังต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึ...  (23 มิถุนายน 2560, 15:37 น.)
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา  (3 เมษายน 2560, 15:21 น.)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการสำรวจร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอ...  (24 มีนาคม 2560, 15:10 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2559  (8 มีนาคม 2560, 15:06 น.)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี โทและเอก ตา...  (1 มีนาคม 2560, 11:24 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 1/2559  (14 ตุลาคม 2559, 09:48 น.)
ทั้งหมด >>
แจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ -ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน...  (20 พฤศจิกายน 2560, 17:01 น.)
ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลัง  (6 พฤศจิกายน 2560, 09:00 น.)
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (19 ตุลาคม 2560, 13:50 น.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ...  (16 ตุลาคม 2560, 16:40 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (11 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อด้านการวางแผนและพัฒนา...  (18 ตุลาคม 2560, 09:11 น.)
ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (5 ตุลาคม 2560, 13:43 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2560 กองแผนงาน (สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
ทั้งหมด >>
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (27 กันยายน 2560, 08:32 น.)
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   (4 กรกฎาคม 2560, 09:09 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสา...  (2 มิถุนายน 2560, 10:39 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาในอนาคต  (19 เมษายน 2560, 13:55 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ปี (พ.ศ. 2550 -2559)  (18 เมษายน 2560, 10:35 น.)
แบบฟอร์มการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด  (22 มีนาคม 2560, 10:21 น.)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ม...  (8 มีนาคม 2560, 11:42 น.)
(ร่าง) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิท...  (20 มกราคม 2560, 11:35 น.)
ทั้งหมด >>
แจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ -ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน...  (20 พฤศจิกายน 2560, 17:01 น.)
ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลัง  (6 พฤศจิกายน 2560, 09:00 น.)
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (19 ตุลาคม 2560, 13:50 น.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ...  (16 ตุลาคม 2560, 16:40 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (11 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อด้านการวางแผนและพัฒนา...  (18 ตุลาคม 2560, 09:11 น.)
ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (5 ตุลาคม 2560, 13:43 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2560 กองแผนงาน (สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
ทั้งหมด >>
ตัวอย่าง รายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560  (18 สิงหาคม 2560, 09:43 น.)
ตัวอย่างรูปแบบการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560  (18 สิงหาคม 2560, 09:38 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง มมส. ปี 60 รอบ 9 ด   (24 พฤษภาคม 2560, 11:14 น.)
ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง  (8 มีนาคม 2560, 10:05 น.)
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (8 พฤศจิกายน 2559, 13:39 น.)
ตัวอย่าง รายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (29 สิงหาคม 2559, 11:07 น.)
ตัวอย่างรูปแบบการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (29 สิงหาคม 2559, 11:04 น.)
การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มมส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...  (26 สิงหาคม 2559, 10:10 น.)
สรุปแผนงาน/กิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (8 กุมภาพันธ์ 2559, 16:17 น.)
ทั้งหมด >>
 
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
Demo2 fourth
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2558)
Demo2 fourth
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง มมส. ปี 60 รอบ 9 ด
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2557)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผล แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยนยน 2558)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผล แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยนยน 2558)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Demo2 fourth
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Demo2 fourth
คู่มือ การประเมินผลแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Demo2 second
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มมส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Demo2 third
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับหน่วยงาน)
Demo2 fourth
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Demo2 fourth
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธการ
16 พฤศจิกายน 2560 สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยม... 
16 พฤศจิกายน 2560 สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยา... 
06 พฤศจิกายน 2560 คู่มือปฏิบัติงานอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
25 กันยายน 2560 รายงานการสำรวจ ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558-2559 
15 กันยายน 2560 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 
ทั้งหมด >>
  ประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (ในลักษณะบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเที่ยมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 กันยายน 2560)
  กองแผนงาน มมส พร้อมใจอธิษฐานขอให้ “ในหลวง”ทรงหายจากอาการประชวร (18 ตุลาคม 2559)
  กองแผนงาน มมส ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (18 ตุลาคม 2559)
  กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการ MSU Challenge Day 2016 (03 ตุลาคม 2559)
  กองแผนงาน มมส จัดประชุมวิพากษ์แผนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (09 กันยายน 2559)
 
 
 
 
 
<
     
       เมนูหลัก      ลิงค์หน่วยงานภายใน มมส      ลิงค์หน่วยงานภายนอก มมส
     
          - หน้าหลัก   - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
          - ประวัติความเป็นมา   - หมายเลขโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัย   - สำนักงบประมาณ
          - รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - ค้นหาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย   - กรมบัญชีกลาง  
          - ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย   - กระทรวงศึกษาธิการ  
          - ติดต่อสอบถาม   - ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  - กองทะเบียนและประมวลผล    
  - กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ    
     
        
     
 
Coppyright © 2015 by กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมาร ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร : +66 4375 4240 Email : planmsu@gmail.com
Webmaster : โทรศัพท์ภายใน : 1336 Email : planmsu@gmail.com