ระบบสารสนเทศ
 
ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์เดิม
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2560  (19 มิถุนายน 2561, 09:57 น.)
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย...  (4 มิถุนายน 2561, 11:11 น.)
แบบสอบถามการความคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 พฤษภาคม 2561, 09:34 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยง รอบ 9 ด.ระดับมหาวิทยาลัย  (17 พฤษภาคม 2561, 16:12 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด-61-เจ้าภาพผู้ประสานงานตัวชี้วัด  (11 พฤษภาคม 2561, 14:23 น.)
รายชื่อและสถานะการได้งานทำของบัณฑิต วงรอบปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน  (3 พฤษภาคม 2561, 15:22 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ...  (3 เมษายน 2561, 15:35 น.)
นโยบาย หลักเกณฑ์และการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2561, 13:39 น.)
ขอเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตต...  (20 มีนาคม 2561, 14:23 น.)
ทั้งหมด >>
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ...  (3 เมษายน 2561, 15:35 น.)
การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (20 มีนาคม 2561, 15:08 น.)
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (30 มกราคม 2561, 15:47 น.)
การจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 กุมภาพันธ์ 2561, 10:06 น.)
แจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ -ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ งบประมาณเงินแผ่นดิน...  (20 พฤศจิกายน 2560, 17:01 น.)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (19 ตุลาคม 2560, 13:50 น.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (11 ตุลาคม 2560, 09:58 น.)
เล่มงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (28 กันยายน 2560, 11:17 น.)
เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ) ประจำปี...  (20 กันยายน 2560, 14:11 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2560  (19 มิถุนายน 2561, 09:57 น.)
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย...  (4 มิถุนายน 2561, 11:11 น.)
แบบสอบถามการความคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 พฤษภาคม 2561, 09:34 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยง รอบ 9 ด.ระดับมหาวิทยาลัย  (17 พฤษภาคม 2561, 16:12 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด-61-เจ้าภาพผู้ประสานงานตัวชี้วัด  (11 พฤษภาคม 2561, 14:23 น.)
รายชื่อและสถานะการได้งานทำของบัณฑิต วงรอบปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน  (3 พฤษภาคม 2561, 15:22 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ...  (3 เมษายน 2561, 15:35 น.)
นโยบาย หลักเกณฑ์และการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2561, 13:39 น.)
ขอเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตต...  (20 มีนาคม 2561, 14:23 น.)
ทั้งหมด >>
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย...  (4 มิถุนายน 2561, 11:11 น.)
แบบสอบถามการความคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 พฤษภาคม 2561, 09:34 น.)
นโยบาย หลักเกณฑ์และการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2561, 13:39 น.)
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย...  (20 มีนาคม 2561, 16:16 น.)
การมอบหมายตัวชี้วัด และแบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด  (10 มกราคม 2561, 13:46 น.)
ปฏิทินการขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (2 ตุลาคม 2560, 14:41 น.)
การดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง หน่วยงานส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 กันยายน 2560, 15:20 น.)
การจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ...  (11 สิงหาคม 2560, 11:05 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประม...  (28 มิถุนายน 2560, 12:50 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2560  (19 มิถุนายน 2561, 09:57 น.)
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย...  (4 มิถุนายน 2561, 11:11 น.)
แบบสอบถามการความคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 พฤษภาคม 2561, 09:34 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยง รอบ 9 ด.ระดับมหาวิทยาลัย  (17 พฤษภาคม 2561, 16:12 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด-61-เจ้าภาพผู้ประสานงานตัวชี้วัด  (11 พฤษภาคม 2561, 14:23 น.)
รายชื่อและสถานะการได้งานทำของบัณฑิต วงรอบปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน  (3 พฤษภาคม 2561, 15:22 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ...  (3 เมษายน 2561, 15:35 น.)
นโยบาย หลักเกณฑ์และการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2561, 13:39 น.)
ขอเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตต...  (20 มีนาคม 2561, 14:23 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2560  (19 มิถุนายน 2561, 09:57 น.)
ขอเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตต...  (20 มีนาคม 2561, 14:23 น.)
ขอเผยแพร่ รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตระ...  (20 มีนาคม 2561, 14:23 น.)
รายงานการศึกษาภาวะการพ้นสภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559  (2 มีนาคม 2561, 13:53 น.)
รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560  (28 กุมภาพันธ์ 2561, 17:40 น.)
รายชื่อและสถานะการได้งานทำของบัณฑิต วงรอบปีการศึกษา 2560  (8 กุมภาพันธ์ 2561, 15:54 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 1/2560  (26 มกราคม 2561, 14:21 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2560 กองแผนงาน (สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:07 น.)
แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี กองแผนงาน (สำหรับบุคลากร กองแผนงาน)  (3 ตุลาคม 2560, 10:12 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2560  (19 มิถุนายน 2561, 09:57 น.)
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย...  (4 มิถุนายน 2561, 11:11 น.)
แบบสอบถามการความคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 พฤษภาคม 2561, 09:34 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยง รอบ 9 ด.ระดับมหาวิทยาลัย  (17 พฤษภาคม 2561, 16:12 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด-61-เจ้าภาพผู้ประสานงานตัวชี้วัด  (11 พฤษภาคม 2561, 14:23 น.)
รายชื่อและสถานะการได้งานทำของบัณฑิต วงรอบปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน  (3 พฤษภาคม 2561, 15:22 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ...  (3 เมษายน 2561, 15:35 น.)
นโยบาย หลักเกณฑ์และการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2561, 13:39 น.)
ขอเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตต...  (20 มีนาคม 2561, 14:23 น.)
ทั้งหมด >>
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด-61-เจ้าภาพผู้ประสานงานตัวชี้วัด  (11 พฤษภาคม 2561, 14:23 น.)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับร่าง)  (22 มกราคม 2561, 09:37 น.)
รายงานสรุปผลการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (19 ธันวาคม 2560, 11:55 น.)
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (27 กันยายน 2560, 08:32 น.)
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   (4 กรกฎาคม 2560, 09:09 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสา...  (2 มิถุนายน 2560, 10:39 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาในอนาคต  (19 เมษายน 2560, 13:55 น.)
แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ปี (พ.ศ. 2550 -2559)  (18 เมษายน 2560, 10:35 น.)
ทั้งหมด >>
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2560  (19 มิถุนายน 2561, 09:57 น.)
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย...  (4 มิถุนายน 2561, 11:11 น.)
แบบสอบถามการความคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (22 พฤษภาคม 2561, 09:34 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยง รอบ 9 ด.ระดับมหาวิทยาลัย  (17 พฤษภาคม 2561, 16:12 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด-61-เจ้าภาพผู้ประสานงานตัวชี้วัด  (11 พฤษภาคม 2561, 14:23 น.)
รายชื่อและสถานะการได้งานทำของบัณฑิต วงรอบปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน  (3 พฤษภาคม 2561, 15:22 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ...  (3 เมษายน 2561, 15:35 น.)
นโยบาย หลักเกณฑ์และการบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2561, 13:39 น.)
ขอเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตต...  (20 มีนาคม 2561, 14:23 น.)
ทั้งหมด >>
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยง รอบ 9 ด.ระดับมหาวิทยาลัย  (17 พฤษภาคม 2561, 16:12 น.)
ตัวอย่าง รายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560  (18 สิงหาคม 2560, 09:43 น.)
ตัวอย่างรูปแบบการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560  (18 สิงหาคม 2560, 09:38 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง มมส. ปี 60 รอบ 9 ด   (24 พฤษภาคม 2560, 11:14 น.)
ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง  (8 มีนาคม 2560, 10:05 น.)
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (8 พฤศจิกายน 2559, 13:39 น.)
ตัวอย่าง รายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (29 สิงหาคม 2559, 11:07 น.)
ตัวอย่างรูปแบบการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (29 สิงหาคม 2559, 11:04 น.)
การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มมส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...  (26 สิงหาคม 2559, 10:10 น.)
ทั้งหมด >>
 
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
Demo2 fourth
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2558)
Demo2 fourth
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง มมส. ปี 60 รอบ 9 ด
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2557)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผล แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยนยน 2558)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผล แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยนยน 2558)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Demo2 fourth
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Demo2 fourth
คู่มือ การประเมินผลแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Demo2 second
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มมส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Demo2 third
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับหน่วยงาน)
Demo2 fourth
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Demo2 fourth
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธการ
14 มิถุนายน 2561 แผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
01 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
01 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
01 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
01 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ทั้งหมด >>
  งานสมโภช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (27 เมษายน 2561)
  กองแผนงานได้ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. ทองมี ละครพล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์ ซึ่งได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ (27 เมษายน 2561)
  ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำงบประมาณราวยจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 มีนาคม 2561)
  บุญผะเหวต ปี 2561 (30 มีนาคม 2561)
  กองแผนงาน ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 29 มกราคม 2561) (02 กุมภาพันธ์ 2561)
 
 
 
 
 
<
     
       เมนูหลัก      ลิงค์หน่วยงานภายใน มมส      ลิงค์หน่วยงานภายนอก มมส
     
          - หน้าหลัก   - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
          - ประวัติความเป็นมา   - หมายเลขโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัย   - สำนักงบประมาณ
          - รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - ค้นหาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย   - กรมบัญชีกลาง  
          - ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย   - กระทรวงศึกษาธิการ  
          - ติดต่อสอบถาม   - ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  - กองทะเบียนและประมวลผล    
  - กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ    
     
        
     
 
Coppyright © 2015 by กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมาร ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร : +66 4375 4240 Email : planmsu@gmail.com
Webmaster : โทรศัพท์ภายใน : 1336 Email : planmsu@gmail.com