ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR
 

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็น
เกรียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561
 
ระบบสารสนเทศ
 
ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์เดิม
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา

รายงานการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(ระบบแผนหลักสูตร นิสิต)  (18 สิงหาคม 2562, 14:17 น.)
แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล...  (6 ธันวาคม 2561, 16:40 น.)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็นเกรียรติในพิธีพระราชทานปร...  (28 พฤศจิกายน 2561, 16:11 น.)
การทบทวนแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการสึกษา 2563-2567  (22 พฤศจิกายน 2561, 11:15 น.)
การเข้าร่วมพิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่เจ้าชายแห่งประเทศญี่ปุ่น  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:03 น.)
กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:31 น.)
ร่างคู่มือการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 พฤศจิกายน 2561, 16:24 น.)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR  (28 พฤศจิกายน 2561, 11:38 น.)
แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (12 พฤศจิกายน 2561, 09:53 น.)
ทั้งหมด >>
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (2 พฤศจิกายน 2561, 09:36 น.)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบปร...  (17 ตุลาคม 2561, 09:36 น.)
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (21 กันยายน 2561, 17:48 น.)
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (10 กันยายน 2561, 10:17 น.)
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (23 สิงหาคม 2561, 15:57 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ...  (3 เมษายน 2561, 15:35 น.)
การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (20 มีนาคม 2561, 15:08 น.)
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (30 มกราคม 2561, 15:47 น.)
การจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 กุมภาพันธ์ 2561, 10:06 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(ระบบแผนหลักสูตร นิสิต)  (18 สิงหาคม 2562, 14:17 น.)
แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล...  (6 ธันวาคม 2561, 16:40 น.)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็นเกรียรติในพิธีพระราชทานปร...  (28 พฤศจิกายน 2561, 16:11 น.)
การทบทวนแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการสึกษา 2563-2567  (22 พฤศจิกายน 2561, 11:15 น.)
การเข้าร่วมพิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่เจ้าชายแห่งประเทศญี่ปุ่น  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:03 น.)
กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:31 น.)
ร่างคู่มือการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 พฤศจิกายน 2561, 16:24 น.)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR  (28 พฤศจิกายน 2561, 11:38 น.)
แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (12 พฤศจิกายน 2561, 09:53 น.)
ทั้งหมด >>
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็นเกรียรติในพิธีพระราชทานปร...  (28 พฤศจิกายน 2561, 16:11 น.)
การทบทวนแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการสึกษา 2563-2567  (22 พฤศจิกายน 2561, 11:15 น.)
แผนการดำเนินงานและปฏิทินการขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   (18 ตุลาคม 2561, 11:39 น.)
การทบทวนและปรับแผนการรับนิสิตและแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...  (18 กันยายน 2561, 16:26 น.)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน   (11 กันยายน 2561, 16:40 น.)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กองแผนงาน รอบ 11 เดือน  (2 สิงหาคม 2561, 14:41 น.)
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพิ่มเติม  (5 ตุลาคม 2561, 09:51 น.)
การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองแ...  (6 กรกฎาคม 2561, 11:17 น.)
ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน  (6 กรกฎาคม 2561, 11:21 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(ระบบแผนหลักสูตร นิสิต)  (18 สิงหาคม 2562, 14:17 น.)
แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล...  (6 ธันวาคม 2561, 16:40 น.)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็นเกรียรติในพิธีพระราชทานปร...  (28 พฤศจิกายน 2561, 16:11 น.)
การทบทวนแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการสึกษา 2563-2567  (22 พฤศจิกายน 2561, 11:15 น.)
การเข้าร่วมพิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่เจ้าชายแห่งประเทศญี่ปุ่น  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:03 น.)
กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:31 น.)
ร่างคู่มือการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 พฤศจิกายน 2561, 16:24 น.)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR  (28 พฤศจิกายน 2561, 11:38 น.)
แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (12 พฤศจิกายน 2561, 09:53 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(ระบบแผนหลักสูตร นิสิต)  (18 สิงหาคม 2562, 14:17 น.)
แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล...  (6 ธันวาคม 2561, 16:40 น.)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR  (28 พฤศจิกายน 2561, 11:38 น.)
แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (12 พฤศจิกายน 2561, 09:53 น.)
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  (17 ตุลาคม 2561, 10:53 น.)
รายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหา...  (24 สิงหาคม 2561, 10:58 น.)
รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอก ตา...  (24 สิงหาคม 2561, 16:08 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 3/2560  (10 กรกฎาคม 2561, 14:19 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2560  (22 มิถุนายน 2561, 11:25 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(ระบบแผนหลักสูตร นิสิต)  (18 สิงหาคม 2562, 14:17 น.)
แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล...  (6 ธันวาคม 2561, 16:40 น.)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็นเกรียรติในพิธีพระราชทานปร...  (28 พฤศจิกายน 2561, 16:11 น.)
การทบทวนแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการสึกษา 2563-2567  (22 พฤศจิกายน 2561, 11:15 น.)
การเข้าร่วมพิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่เจ้าชายแห่งประเทศญี่ปุ่น  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:03 น.)
กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:31 น.)
ร่างคู่มือการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 พฤศจิกายน 2561, 16:24 น.)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR  (28 พฤศจิกายน 2561, 11:38 น.)
แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (12 พฤศจิกายน 2561, 09:53 น.)
ทั้งหมด >>
กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:31 น.)
ร่างคู่มือการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 พฤศจิกายน 2561, 16:24 น.)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการถ่ายถอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562   (18 ตุลาคม 2561, 11:06 น.)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (14 กันยายน 2561, 15:05 น.)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด-61-เจ้าภาพผู้ประสานงานตัวชี้วัด  (11 พฤษภาคม 2561, 14:23 น.)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับร่าง)  (22 มกราคม 2561, 09:37 น.)
รายงานสรุปผลการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (19 ธันวาคม 2560, 11:55 น.)
กรอบคำรับรองคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (30 ตุลาคม 2560, 16:31 น.)
สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (27 กันยายน 2560, 08:32 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(ระบบแผนหลักสูตร นิสิต)  (18 สิงหาคม 2562, 14:17 น.)
แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล...  (6 ธันวาคม 2561, 16:40 น.)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมนั่งเป็นเกรียรติในพิธีพระราชทานปร...  (28 พฤศจิกายน 2561, 16:11 น.)
การทบทวนแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการสึกษา 2563-2567  (22 พฤศจิกายน 2561, 11:15 น.)
การเข้าร่วมพิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่เจ้าชายแห่งประเทศญี่ปุ่น  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:03 น.)
กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 พฤศจิกายน 2561, 11:31 น.)
ร่างคู่มือการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (19 พฤศจิกายน 2561, 16:24 น.)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR  (28 พฤศจิกายน 2561, 11:38 น.)
แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (12 พฤศจิกายน 2561, 09:53 น.)
ทั้งหมด >>
รูปเล่มรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2561  (24 สิงหาคม 2561, 15:12 น.)
ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร 2561  (24 สิงหาคม 2561, 15:14 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าความเสี่ยง รอบ 9 ด.ระดับมหาวิทยาลัย  (17 พฤษภาคม 2561, 16:12 น.)
ตัวอย่าง รายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560  (18 สิงหาคม 2560, 09:43 น.)
ตัวอย่างรูปแบบการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560  (18 สิงหาคม 2560, 09:38 น.)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง มมส. ปี 60 รอบ 9 ด   (24 พฤษภาคม 2560, 11:14 น.)
ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง  (8 มีนาคม 2560, 10:05 น.)
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (8 พฤศจิกายน 2559, 13:39 น.)
ตัวอย่าง รายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (29 สิงหาคม 2559, 11:07 น.)
ทั้งหมด >>
 
Demo2 fourth
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564 )
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
Demo2 fourth
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2558)
Demo2 fourth
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง มมส. ปี 60 รอบ 9 ด
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
Demo2 fourth
รายงานสรุปการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2557)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผล แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยนยน 2558)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผล แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยนยน 2558)
Demo2 fourth
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Demo2 fourth
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Demo2 fourth
คู่มือ การประเมินผลแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
Demo2 fourth
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
Demo2 fourth
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Demo2 second
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มมส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Demo2 third
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับหน่วยงาน)
Demo2 fourth
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Demo2 fourth
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)
Demo2 fourth
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธการ
06 กันยายน 2561 รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
23 สิงหาคม 2561 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
10 สิงหาคม 2561 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับคณะ หน่วยงาน รอบ 12 เดือน 
16 กรกฏาคม 2561 รายงานวิจัยความพึงพอใจนิสิตปีการศึกษา 2560 
03 กรกฏาคม 2561 รายงานวิจัยความพึงพอใจนิสิตปีการศึกษา 2559 
ทั้งหมด >>
  กองแผนงาน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปี 2561 (02 กรกฏาคม 2561)
  งานสมโภช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (27 เมษายน 2561)
  กองแผนงานได้ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. ทองมี ละครพล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์ ซึ่งได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ (27 เมษายน 2561)
  ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำงบประมาณราวยจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 มีนาคม 2561)
  บุญผะเหวต ปี 2561 (30 มีนาคม 2561)
 
 
 
 
 
<
     
       เมนูหลัก      ลิงค์หน่วยงานภายใน มมส      ลิงค์หน่วยงานภายนอก มมส
     
          - หน้าหลัก   - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
          - ประวัติความเป็นมา   - หมายเลขโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัย   - สำนักงบประมาณ
          - รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - ค้นหาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย   - กรมบัญชีกลาง  
          - ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย   - กระทรวงศึกษาธิการ  
          - ติดต่อสอบถาม   - ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  - กองทะเบียนและประมวลผล    
  - กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ    
     
        
     
 
Coppyright © 2015 by กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมาร ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร : +66 4375 4240 Email : planmsu@gmail.com
Webmaster : โทรศัพท์ภายใน : 1336 Email : planmsu@gmail.com