กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรคสองแห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีภารกิจเกี่ยวกับ การวางแผนและนโยบาย งานวิเคราะห์งบประมาณ งานเงินรายได้ งานวิเคราะห์อัตรากำลัง งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง (Author)
ชื่อเรื่อง (Title)
ปีที่แต่ง/พิมพ์ (Year)
หัวเรื่อง (Subject)
คำสำคัญ (Keyword)
    แสดงข้อมูลทั้งหมด
 
 ทั้งหมด 0006580 คน  เริ่มนับเมื่อ 29-01-2008
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4240, ภายใน 1335, 1336
หน้าหลัก