หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ คณะทำงานภาคประชาชน รายงานการประชุม กระดานถาม - ตอบความเป็นมา

ตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพโดยมีการปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-พ.ศ.2550) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการบริหารราชการระบบเปิด (open Governance) ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน 5 มิติ คือ (1) ร่วมคิดและเสนอความคิดเห็น (2) ร่วมตัดสินใจ (3) ร่วมดำเนินการ (4) ร่วมรับประโยชน์ และ (5) ร่วมติดตามผลการดำเนินการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนขึ้นเพื่อดำเนินงานร่วมกับตัวแทนของมหาวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นิสิตและประชาชนทั่วไป

 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Powered by Plannig Division