.
 
 
หลักสูตรการอบรม  
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในช่วงสิ้นปีงบปรัมาณ 2560
รายละเอียดหลักสูตร
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในช่วงสิ้นปีงบปรัมาณ 2560
วัน เวลา
วันที่ 01 ก.ย. 2560  เวลา 09.00    
สถานที่อบรม
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทายาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ประสานงานเพิ่มเติม
กัณฑิมา 1308
หมายเลขติดต่อ
1308

   
 
ชื่อ-นามสกุล
:
ตำแหน่งบริหาร
:
[อธิการบดี ] [รองอธิการบดี ] [ผู้ช่วยอธิการบดี ]
[คณบดี ] [รองคณบดี ] [ผู้ช่วยคณบดี ] [ประธานหลักสูตร ]
[ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์ ] [หัวหน้าสำนักงานคณะ-สถาบัน-สำนัก ]
[ผู้อำนวยการกอง-สำนัก-ศูนย์ ] [ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม ]
[ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม ]
[บุคลากรสายสนับสนุน-หัวหน้ากลุ่มงาน ] [บุคลากรสายสนับสนุน-หัวหน้างาน ] [บุคลากรสายวิชาการ ] [บุคลากรสายสนับสนุน ]
ตำแหน่ง
:
คณะ/หน่วยงาน
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
:
เบอร์มือถือ
:
อีเมล์
:
 
ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่นี่
     
 
 
 
 
 
V.2.0