.
Msu News
     
   

 
 โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ตระหนักรับรู้และเข้าใจร่วมกัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติงานและการผลักดันให้การพัฒนามหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานทราบ

2) เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดนโยบายต่อบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 


 

 
 
 Event Photos

News from : สุชาติ กัญญาประสิทธิ์  Approved by : กองแผนงาน  
Date of Annoucement (04 Oct. 2017)  -  Number of Viewers 184
 
  
 
 10 Latest News
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
สัมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการวิเคราะห์และการจัดทำแผนการบริหารความเสี...  
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
 
     
 
 
 
     

     
 
 
 
 
     

 

   
V.2.0