.
Msu News
     
   

 
 โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน จึงใคร่เรียนเชิญผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน หน่วยงานละ 2 ท่าน เข้าร่วมรับฟังนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 ถึง 11.00 น. สามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ ลงทะเบียน ภายในวันที่ 04 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559  

Link ::ลงทะเบียน


 

 
 
 Event Photos

News from : ศุภกร พันธุ์เสนา  Approved by : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
Date of Annoucement (10 Sep. 2013)  -  Number of Viewers 277
 
  
 
 10 Latest News
โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
สัมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการวิเคราะห์และการจัดทำแผนการบริหารความเสี...  
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
 
     
 
 
 
     

     
 
 
 
 
     

 

   
V.2.0