.
Msu News
     
   

 
 
---- NO Picture ----โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตามนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดจะเป็นต้นแบบของการปฏิรูปใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็นระบบราชการ
น้อยที่สุด มีความคล่องตัวและมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (
Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับและสถาบันวิจัย 2) การปฏิรูปกฏหมาย (Regulatory Reform) ให้มีการนำเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ 3) การปฏิรูปงบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และ Multi-year Budgeting ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งนโยบายเร่งด่วนของการอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ได้เน้นประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

                   1. ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาและบัณฑิตศึกษา โดยมหวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                   2. เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ที่จะต้องมีความครอบคลุมเนื้อหา ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน และมีความเป็นสากล

                   3. การตรวจสอบระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ให้มีระบบที่ชัดเจนและมีความเป็นสากล

                   4. ปรับปรุงคุณภาพของอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  รวมทั้งให้มีการรับรองหน่วยกิตและเชื่อมโยงกับอุดมศึกษา

                   5. เน้นหลักสูตรพันธ์ใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคต

                   6. เพิ่มสัดส่วนของหลักสูตร Science & Technology : Social Science & Humanity เป็น 70 : 30

                   7. การจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจความจำเป็น และเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา และในการพัฒนาการอุดมศึกษา

              ตามนโยบายของการอุดมศึกษาไทย นำมาสู่การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ที่พร้อมรับการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยลัยต้องเจอภาวะวิกฤติหลายอย่าง เช่น ภาวะผู้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยลัยลดลงตามแนวโน้มประชากรของประเทศที่มีอัตราการเกิดลดลง  การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเน้นหลักสูตรพันธ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศ ภาวะกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศไม่เอื้ออำนวยในการบริหารจัดการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยลง และภาวะนิสิตไม่สนใจปริญญา ซึ่งล้วนเป็นภาวะที่บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความสนใจและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

              ดังนั้น  เพื่อให้ทราบสภาวะการณ์ปัจจุบัน  กรอบทิศทาง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ข้ดจำกัดต่างๆ และเพื่อให้บุคลารมหาวิทยาลัยทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  มหาวิทยาลัย
จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ตระหนักรับรู้และเข้าใจร่วมกัน  อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติงานและการผลักดันให้การพัฒนามหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดต่อไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 


 

 
 
 Event Photos

News from : สุชาติ กัญญาประสิทธิ์  Approved by : กองแผนงาน  
Date of Annoucement (16 Oct. 2019)  -  Number of Viewers 210
 
  
 
 10 Latest News
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...  
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
สัมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการวิเคราะห์และการจัดทำแผนการบริหารความเสี...  
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
 
     
 
 
 
     

     
 
 
 
 
     

 

   
V.2.0