ระบบจัดการการประชุม
ระบบทะเบียนรถบุคลากร
ระบบการจัดการทรัพยากร
ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ
ระบบฐานข้อมุลนิสิตกองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ระบบติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)
ระบบบริการการศึกษา
ระบบสลิปเงินเดือน (ERP MSU)
ระบบลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
Msu Identity
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Che QA Online
ระบบแผนนิสิตหลักสูตร
ระบบบริหารคลังเอกสารกลาง
ระบบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RMS)
ระบบประมาณการรายรับเงินรายได้
ฐานข้อมูลตรวจสอบรายรับจริง
     
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กลุ่มงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  กองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246