กรุณากรอก ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานค่ะ
ชื่อผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
   
หมายเหตุ : ใช้ชื่อและรหัสผ่านเข้าใช้งานเหมือนกับระบบ MIS บุคคลากร
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 1246