รายการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
   รถ
   ป้าย
   โต๊ะ
   เก้าอี้
   คอมพิวเตอร์
   โสตทัศนูปกรณ์
   อุปกรณ์สำนักงาน
   ห้องใช้งาน
   ดาวโหลดคู่มือ
 
ประเภททรัพยากร

กรุณาเลือก -- >
กรุณาเลือก -- >
 
คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทรัพยากร
รูปภาพ
จองทรัพยากร
  กองแผนงาน
  ห้องประชุม1


ชื่อทรัพยากร [ ห้องประชุม1 ]
รายละเอียดของทรัพยากร [ ห้องประชุมจุได้ 75 คน ]
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 0 บาท
  กองแผนงาน
  ห้องประชุม2


ชื่อทรัพยากร [ ห้องประชุม2 ]
รายละเอียดของทรัพยากร [ ห้องประชุมจุได้ 40 คน ]
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 0 บาท
  กองแผนงาน
  ห้องประชุมกองแผนงาน


ชื่อทรัพยากร [ ห้องประชุมกองแผนงาน ]
รายละเอียดของทรัพยากร [ ห้องประชุมจุคนได้ จำนวน 20 คน ]
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 0 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150,  โทร 0-4375-4333 ต่อ 1280