รายการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
   รถ
   ป้าย
   โต๊ะ
   เก้าอี้
   คอมพิวเตอร์
   โสตทัศนูปกรณ์
   อุปกรณ์สำนักงาน
   ห้องใช้งาน
   ดาวโหลดคู่มือ
 

Resources Management
      เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นการให้ยืม/ใช้ทรัพยากร
      ทรัพยากรที่ให้ยืม/ใช้ในระบบนั้นจะเป็นทรัพยากรของทุกหน่วยงาน ที่ให้บริการ โดยสามารถจอง ตรวจสอบสถานะการจองและตรวจสอบการคืน
      ผ่านระบบได้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าใช้ระบบได้ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของระบบ

      ระบบนี้จะอำนวยความสะดวกในการขอใช้ ทรัพยากร และสามาถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้เต็มศักยภาพ และเป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อและการบำรุงรักษาทรัพยากรต่อไป

 
  

Chart.

 

 

 

 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150,  โทร 0-4375-4333 ต่อ 1280