19 มิถุนายน 2561 18:01 น.
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา

การเสนอขออนุมัติอัตรากำลัง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                           การเสนอขออนุมัติอัตรากำลัง
                (พนักงานฯ เงินรายได้ / ลูกจ้างชั่วคราว) 
        งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
                ( ส่งข้อมูลภายใน วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554)

บัญชีอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      บัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
         คุณวุฒิ                       ระดับ         เดิม            ใหม่ *
          ตั้งแต่ 1 เม.ย. 54
ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมฯ / ม.3 / ม.6    5,080    5,700
       
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปวช. / ม.6+ปกศ.ไม่น้อยกว่า 1 ปี    5,760    6,410
  ปวท.    6,470    7,010
  ปวส.    7,100    7,670
       
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี    7,940    9,140
  หลักสูตร 5 ปี    8,700    9,940
    หลักสูตร 6 ปี
  (ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
   10,190    13,120
       
ปริญญาโท      9,700    12,600
       
ปริญญาเอก      13,110    17,010
       

หมายเหตุ
      * เป็นอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  และปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553


ไฟล์ประกอบ : download
ผู้ประกาศ : admin  อ่าน 1623 ครั้ง
เริ่มประกาศ : 13 กรกฎาคม 2554  สิ้นสุดประกาศ : 30 กันยายน 2556ข่าวอื่นๆ ในหมวด
      การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   [ วันที่ : 28 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 572 ]
      ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคการศึกษา 2555   [ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 540 ]
      แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   [ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 636 ]
      แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2556   [ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 621 ]
      การเสนอขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   [ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 1,203 ]


 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4240, ภายใน 1330, 1335, 1336, 1349
โทรสาร 0-4375-4240  Website V.2.74